cz | en

Soudní překlad

Soudní překlad (soudně ověřený překlad, ověřený překlad, úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou či překlad ověřený soudním tlumočníkem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo s jeho ověřenou kopií. K tomu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního tlumočníka jmenovaného Krajským soudem. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Soudní překlady jsou nezbytné u oficiálních dokumentů požadovaných institucemi činnými ve správním i soudním řízení, při styku s úřady, soudy a policejními orgány, pokud je jazyk těchto dokumentů odlišný od jazyka, v němž byl vydán originál dokumentu.

Formální náležitosti soudního překladu

Soudní překlad je vždy opatřen tlumočnickou doložkou soudního tlumočníka a otiskem kulatého razítka se státním znakem České republiky, které ověřují, že se jedná o doslovný překlad původního textu a obsah významově souhlasí s originálním dokumentem. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na překládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země. V případě komunikace mezi firmami či soukromými osobami pak zaručuje správnost překladu cizojazyčných dokumentů do příslušného jazyka, což je důležité např. u právně závazných dokumentů smluvního charakteru. K soudním překladům se připojuje vždy příslušný dokument ve výchozím jazyce, a to pro úřední úkony nejlépe v podobě originálu či notářsky ověřené kopie. Ověřovací doložka musí rovněž být přeložena.